Abecední seznam nepravidelných sloves

abide [×'baid]

abided, 

abided

snášet, trpět, dodržet, trvat

 

abode [×'b×ud]

abode [×'b×ud]

setrvat, zůstat, prodlévat (zast.)

arise

arose

arisen

vzniknout

awake

awoke

awoken

vzbudit (se), procitnout

be

was / were

been

být

bear [be×]

bore

borne (be born)

nést, snášet, plodit, (narodit se)

beat [bi:t]

beat [bi:t]

beaten [bi:tn]

bíti, tlouci

become

became

become

stát se

befall

befell

befallen

postihnout

beget

begot (zast. begat)

begotten

zplodit

begin [biPgin]

began [biPg{n]

begun [biPgan]

začít

behold

beheld

beheld

spatřit, hledět na (kniž.)

bend

bent

bent

ohnout, sklonit

bereave 

bereft

bereft

oloupit,

 

bereaved

bereaved

vzít - o smrti

beseech

-ed, besaught

-ed, besaught

zapřísahat, snažně prosit (kniž.)

beset

beset

beset

zatížit, obklopit, tísnit

bespeak

bespoke

bespoken

prozrazovat, věstit, zamluvit (kniž.)

bestride

bestrode

bestridden, bestrid

opanovat, sedět/stát obkročmo

bet

bet

bet

vsadit se

betake [bi’teik]

betook

betaken

odebrat se, (zast.) uchýlit se

bethink

bethought

bethought

rozpomenout se, rozvážit (zř.)

bid

bid

bid

usilovat, pokusit se, nabízet,

 

bade, bid (am.)

bidden

popřát, dát; poprosit (kniž.)

bide [baid]

bided, bode [b×ud]

bided

očekávat, čekat, trvat, (zast.)

bind

bound

bound

(s)vázat, (s)poutat,

bite

bit

bitten (bit)

kousat, okusovat, leptat,

bleed

bled

bled

krvácet, rozplývat,

 

krvavě platit za - (for)

blow [bl×u]

blew [blu:]

blown [bl×un]

vát, foukat, nafukovat

break [breik]

broke [br×uk]

broken [br×ukn]

rozbít, zlomit, změnit se

breed

bred

bred

(z)plodit, množit, (vy)chovat

bring

brought

brought

přinést, vynést, přivést

broadcast

broadcast, (-ed)

broadcast

vysílat (rozhl. tel.), sít naširoko

build

built

built

stavět, budovat

burn 

burnt, burned 

burnt, burned 

hořet, (s)pálit,

burst

burst

burst

prasknout, (pro)puknout

bust

bust, busted

bust, busted

rozbít, zabásnout, udělat razii

buy [bai]

bought

bought

koupit, kupovat, vykoupit

cast

cast

cast

vrhat, vrhnout, obsadit roli, odlít

catch

caught

caught

chytit, zachytit, chápat

cleave 

cleft

cleft

rozštěpit, rozrazit, (kniž.)

 

clove

cloven

rozštěpit, rozrazit, (zast.)

 

cleaved

cleaved

lpět, držet se (zast.)

cling

clung

clung

lpět, držet se, lnout,

clothe[kloT

clothed [kloTt]

clothed

šatit

 

clad [kl{d]

clad

šatit (zast., tech., básn.)

come

came

come

přijít, přijet, nastat,

cost

cost

cost

stát, přijít draho, být drahý

creep 

crept 

crept 

plazit se, lézt, popínat se

crow

crowed

crowed

halekat, jásat,(za)kokrhat

 

crew

crowed

(za)kokrhat (zast.)

cut

cut

cut

řezat, krájet, stříhat, sekat

deal 

dealt 

dealt 

obchodovat, zabývat se, přidělit

dig

dug [dag]

dug

kopat, rýt, pátrat

dive

dived (br. i am.),

dived

potápět se, ponořit se

 

dove (zř. am.)

do

did

done

dělat

draw [dro:]

drew [dru:]

drawn [dro:n]

táhnout, čerpat, kreslit

dream 

dreamt, [dremt] -ed 

dreamt, -ed 

snít, mít sen (br.)

 

dreamed [dri:md]

dreamed

snít, mít sen (am. i br.)

drink

drank

drunk

pít, napít se, pohlcovat

drive

drove

driven

řídit, pohánět, hnát, svézt

dwell

dwelt, dwelled

dwelt, dwelled

bydlet, prodlévat

eat

ate [et] [eit]

eaten [i:tn]

jíst, chutnat, (se)žrat

fall [fo:l]

fell

fallen [foln]

(s)padat, opadnout, svažovat se

feed

fed

fed

(na)krmit, živit (se), plnit

feel 

felt 

felt 

cítit (se), připadat si, ohmatat

fight

fought

fought

bojovat, zápasit

find

found

found

najít, zjistit, shledávat

flee 

fled 

fled 

(u)prchnout, vystříhat se (kniž.)

fling

flung

flung

mrštit, hodit, vrhnout

fly

flew

flown

letět, vlát,

forbear

forbore

forborn

zdržet se (čeho), ustat, (kniž.)

forbid

forbade (forbad)

forbidden, (forbid)

zakázat, znemožnit

forecast

forecast, -ed

forecast, -ed

předvídat, předpovídat,

foreknow

foreknew

foreknown

předvídat, vrhnout (se), uvrhnout

foresee

foresaw

foreseen

předvídat

foretell

foretold

foretold

předpovědět

forget

forgot

forgotten

zapomenout

forget

forgot

forgotten

zapomenout, opominout

forgive

forgave

forgiven

odpustit, prominout

forsake

forsook

forsaken

opustit, (za)nechat (kniž.)

forswear 

forswore

forsworn

zříci se, křivě přísahat (kniž.)

freeze [fri:z]

froze

frozen

mrznout, zmrazit, zadržet

gainsay 

gainsaid

gainsaid

popřít, odporovat (kniž.)

get

got

got, (gotten)

dostat (se), (am. nabýt) ...

gild

gilded (gilt)

gilded  (gilt)

pozlatit, okrášlit (kniž.)

gird [g×:d]

girded, (girt)

girded, (girt)

opásat, obtočit (kniž.)

give [giv]

gave [geiv]

given [givn]

dát, věnovat, zasvětit, ...

go 

went

gone

jít, chodit, podít se, ...

grave [greiv]

graved

graved

vyrýt, vštípit, pohřbít

 

graved

graven [greivn]

vyrýt, vštípit, pohřbít (zast.)

grind

ground

ground

brousit, (se)mlít, biflovat

grow

grew

grown

růst, pěstovat, zakořenit se

hamstring

-ed, hamstrung

-ed, hamstrung

zmrzačit přetn. šlach, ochromit

hang

hung [haö]

hung

zavěsit, věšet, viset

 

hanged

hanged

oběsit

have

had

had

mít, dát si, vzít si na sebe

hear [hi×]

heard [h×:d]

heard [h×:d]

slyšet, vy/ za/ slechnout

heave [hi:v]

heaved

heaved

těžce zvedat, zvracet, povzdechnout

 

hove [h×uv]

(hove) [h×uv]

objevit se, vynořit se(kniž.)

hew [hju:]

hewed [hju:d]

hewn [hju:n]

tesat, pokácet, (am.) dodržovat

hide [haid]

hid [hid]

hidden [hidn]

skrýt (se), schovat, zatajit

hit

hit

hit

udeřit, praštit, zasáhnout

hold

held

held

(u)držet, zdržet, (us)pořádat

hurt

hurt

hurt

ranit, ublížit, bolet, poškodit

chide

chid, -ed

chidden, chid, -ed

peskovat, plísnit, vadit se

choose [ču:z]

chose

chosen

vybrat /si, zvolit /si,

inlay

inlaid

inlaid

vykládat, vyplňovat, intarzovat

keep 

kept 

kept 

(do)držet, uchovat, nechat

kneel 

knelt, kneeled 

knelt, kneeled 

klečet, pokleknout

knit [nit]

knit,  knitted (brows)

knit, knitted

svraštit (obočí) (kniž.)

 

knitted

knitted

plést, spojit, propojit, srůst

know

knew

known

znát, vědět,

lade [leid]

laded [leidid]

laden [leidn]

naložit, obtížit

lay

laid

laid

položit, klást, prostřít

lead

led

led

vést, mít vůdčí postavení, řídit

lean 

leant, leaned

leant, leaned

naklonit / opírat se, spoléhat (br.)

 

leaned

leaned

naklonit / opírat se,  ... (am. i br.)

leap 

leapt, leaped 

leapt, leaped 

skočit, poskakovat (br.)

 

leaped

leaped

skočit, poskakovat (am.)

learn

learnt, learned

learnt, learned

naučit se, dovědět se,

leave

left

left

odejít, odjet, opustit, nechat

lend

lent

lent

půjčit, propůjčit; nabídnout

let

let

let

nechat, (při)pustit, pronajmout

lie [lai]

lay [lei]

lain [lein]

ležet, být umístěn

light

lit

lit

rozsvítit, zapálit

 

lighted

lighted

svítit, posvítit

lose [lu:z]

lost

lost

ztratit, zmeškat, prohrát

make

made

made

dělat, vyrobit, konat, přimět

mean 

meant 

meant 

mínit, zamýšlet, znamenat

meet

met

met

potkat (se), sejít se, seznámit se

miscast

miscast

miscast

špatně obsadit roli, špatně sečíst

misdeal 

misdealt 

misdealt 

špatně rozdat karty

misgive

misgave

misgiven

naplnit obavami, pochybnostmi

mishear[mishi×]

misheard [mish×:d]

misheard [mish×:d]

přeslechnout, špatně slyšet

mislay

mislaid

mislaid

založit, špatně položit

mislead

misled

misled

svést (na scestí), oklamat

misspell

misspelt, -ed

misspelt, -ed

psát nesprávně

mistake

mistook

mistaken

nesprávně pochopit, zmýlit se

misunderstand

misunderstood

misunderstood

špatně rozumět, neporozumět

mow [mou]

mowed [moud]

mown [moun]

sekat (trávu), kosit, žnout

outbid

outbid

outbid

nabízet více, přelicitovat, předčit

outdo

outdid

outdone

předčit, překonat, předstihnout

outgo 

outwent

outgone

předstihnout, předčit

outgrow

outgrew

outgrown

vyrůst z, přerůst

outrun

outran

outrun

předstihnout, utéci z dosahu

outshine

outshon

outshon

přezářit, excelovat

overbear

overbore

overborne

přemoci, převážit, utlačit

overbid

overbid

overbid

přeplatit, přelicitovat

overburn 

overburnt, -ed 

overburnt, -ed 

přepálit, připálit (se)

overcast

overcast

overcast

(za)stínit, zamračit se

overcome

overcame

overcome

přemoci, zdolat, zvítězit

overdo

overdid

overdone

přehnat, převařit, přecpat

overeat

overate [et] [eit]

overeaten

přejídat se

overfeed

overfed

overfed

překrmovat, přecpávat (se)

overfly

overflew

overflown

přeletět

overhang

overhung

overhung

viset nad, být převislý,

 

přesahovat

overhear

overheard

overheard

tajně vyslechnout, zaslechnout

overlay

overlaid

overlaid

pokrýt, navařit, zalehnout (dítě)

overpay

overpaid

overpaid

přeplatit

override

overrode

overridden

nabýt vrchu, anulovat

overrun

overran

overrun

dobýt, okupovat, překročit (čas)

oversee

oversaw

overseen

dozírat, dohlížet, zahlédnout

oversell

oversold

oversold

přeceňovat, nadměrně si cenit

overshoot

overshot

overshot

přejet, minout, překročit (rozpočet)

oversleep 

overslept 

overslept 

zaspat

overspend

overspent

overspent

utratit příliš, vyhazovat peníze

overtake

overtook

overtaken

předhonit, předjet, předběhnout

overthrow

overthrew

overthrown

svrhnout (vládu)

partake

partook

partaken

zúčastnit se, pojíst, mít nádech

pay

paid

paid

(za)platit, hradit, vynášet

prove [pru:v]

proved [pru:vd]

proved,

dokázat, prokázat, ukázat se

 

proven [pr×uvn] (am.)

put

put

put

dát, klást, umístit, ...

quit

quit (quitted)

quit (quitted)

opustit, odejít, přestat

re-run

re-ran

re-run

znovu uvést / vysílat, zopakovat

read

read

read

číst, předčítat, interpretovat

rebind

rebound

rebound

převázat (knihu), znovu svázat

rebuild

rebuilt

rebuilt

přestavět, obnovit

recast [ri:ka:st] 

recast

recast

přepracovat, přeobsadit, přelít

redo

redid

redone

předělat, nově vymalovat

redraw

redrew

redrawn

překreslit, znovu navrhnout

reeve

reeved

reeved

provléknout, upevnit,

 

rove [r×uv]

rove [r×uv]

(námoř.)

relay

relaid

relaid

znovu položit / vydláždit, přeložit

remake

remade

remade

přepracovat

rend

rent

rent

roztrhnout (kniž.)

repay

repaid

repaid

splatit, odplatit, pomstít

resell

resold

resold

znovu prodat, dále prodat

reset [ri:set]

reset

reset

vymazat, nově zasadit / srovnat

retake

retook

retaken

znovu dobýt, opakovat (zkoušku)

retell

retold

retold

převyprávět

rethink

rethought

rethought

znovu promyslit, přehodnotit

rewind

rewound

rewound

převinout, přetočit zpět

rewrite

rewrote

rewritten

přepsat, přestylizovat

rid

rid (ridded)

rid (ridded)

zbavit se, vyčistit

ride

rode

ridden

jet (kolo, kůň), jezdit, projet

ring

rang

rung

zvonit, cinknout

rise

rose

risen

stoupat, povstat, vycházet (slunce)

rive [raiv]

rived [raivd]

riven [rivn], (rived)

odtrhnout,  drásat, rvát

run

ran

run

běžet, utíkat, valit se, ...

saw [so:]

sawed[so:d]

sawn [so:n]

řezat pilou, přeříznout

say [sei]

said [sed]

said [sed]

říci, vyjádřit, sdělit

see

saw

seen

vidět, spatřit, chápat

seek

saught

saught

hledat, snažit se

seethe[si:D]

seethed [si:Dd]

seethed [si:Dd]

vřít, překypovat (lidmi, věcmi)

 

sod[sod]

sodden [sodn]

překypovat (zast.)

sell

sold [s×uld]

sold

prodat, prodávat,

send

sent

sent

poslat, zaslat, vyslat

set 

set

set

dát (někam), postavit, nastavit, ...

sew [s×u]

sewed[s×ud]

sewn [s×un], sewed

šít, sešívat

shake [šeik]

shook [šuk]

shaken [šeikn]

třást, (za)chvět se, třepat

shear [ši×]

sheared [ši×d]

shorn [šo:n], -ed

stříhat (ovce)

shed [šed]

shed

shed

shazovat (listí/srst), prolévat

shine

shon

shon

svítit, zářit, lesknout se

 

shined

shined

naleštit,

shit 

shitted, shat

shitted, shat

srát

shoe

shoed, shod

shoed, shod

opatřit obuví, (jako sloveso zříd.)

shoot

shot

shot

střílet, střelit, odstřelit, zastřelit

show

showed

shown

ukázat, převést, předložit (doklad)

shred [šred]

shredded

shredded

(roz)trhat, (roz)drtit, rozstrouhat

 

shred

shred

(zast.)

shrink

shrank

shrunk

srazit (textil), smrštit, stáhnout se

shrive

shrived, shrove

shrived, shriven

vyzpovídat se, očistit od hříchu

shut

shut

shut

zavřít, zavírat (se)

sing

sang

sung

zpívat, opěvovat

sink

sank

sunk

klesat, potopit (se), svažovat se

sit

sat

sat

sedět, posadit (se),

slay

slew

slain

zabít, povraždit, zničit (kniž.)

sleep 

slept 

slept 

spát, dřímat, vyspat se

slide

slid

slid

klouzat, smekat se, uklouznout

sling

slung

slung

mrštit, hodit, střílet, metat

slink

slunk

slunk

(od)plížit se, (vy)krást se

slit

slit

slit

rozříznout, prostřihnout, rozpárat

smell

smelt, smelled

smelt, smelled

cítit, čichat, být cítit

smite

smote 

smitten

zasáhnout, udeřit (zast.)

sow [s×u]

sowed [s×ud]

sown [s×oun]

sít, zasévat

speak [spi:k]

spoke

spoken

mluvit, promluvit, vyjadřovat se

speed

sped

sped

spěchat, jet nedovol. rychlostí

speeded

speeded

(je-li fráz. slovesem „speed up“)

spell

spelt, spelled

spelt, spelled

správně psát, hláskovat, naznačit

spend

spent

spent

utratit (peníze), strávit (čas)

spill

spilt, spilled

spilt, spilled

rozlít, rozsypat, řinout / valit se

spin

spun, span

spun

točit se, odstředit, příst

spit

spat

spat

plivat, prskat; poprchávat (br.)

split

split

split

rozštěpit,  (na)štípat, rozdělit

spoil

spoilt, spoiled

spoilt, spoiled

zkazit, zmařit, rozmazlovat

spread [spred]

spread

spread

šířit (se), roztáhnout, roztírat

spring

sprang

sprung

(vy)skočit, vytrysknout, pramenit

stand

stood

stood

stát, postavit, ustálit se, ...

steal [sti:l]

stole

stolen

(u)krást, přikrást se, odloudit

stick

stuck

stuck

(na)píchnout, vězet, lepit (se)

sting

stung

stung

bodnout, uštknout, píchat

stink

stank, stunk

stunk

páchnout, zapáchat, smrdět

strew [stru:]

strewed [stru:d]

strewn [stru:n]

poházet, roztrousit, stlát

stride

strode

stridden

kráčet, rázovat, vykročit

strike

struck

struck 

stávkovat, uhodit, napadnout

 

struck

stricken

udeřit (nemoc), ranit (slepotou)

string

strung

strung

napnout, natáhnout

strive

strove

striven

usilovat, zápasit, namáhat se

sunburn 

sunburnt, -ed 

sunburnt, -ed 

opálit / spálit se, sušit na slunci

swear

swore

sworn

klít, přísahat,

sweat [swet]

sweated, (sweat)

sweated, (sweat)

potit se, orosit se, dřít, makat

sweep 

swept

swept 

zamést, odstranit; přejet, vinout

swell

swelled

swollen

opuchnout, nabobtnat, kynout

swim

swam

swum

plavat, plout

swing

swung

swung

houpat (se), kývat (se), mávnout

take [teik]

took [tuk]

taken [teikn]

vzít, brát, uchopit, dostat, ...

teach

taught 

taught 

učit, vyučovat,

tear [te×]

tore

torn

roztrhnout, rozervat, trhat

tell

told [t×uld]

told

říci, povědět, vyprávět

think

thought

thought

myslet, vymyslet, přemýšlet

thrive

thrived

thrived

dařit se, prospívat, vzkvétat (br.)

 

throve

thriven

dařit se, prospívat, vzkvétat (am.)

throw [Tr×u]

threw

thrown

házet, po/ s/hodit, vrhat

thrust [Trast]

thrust

thrust

vrazit, prodrat se,

tread [tred]

trod

trodden

šlapat, (pro)jít, vstoupit

unbend

unbent

unbent

roztát, uvolnit se, zjihnout

unbind

unbound

unbound

rozvázat, uvolnit

underbid

underbid

underbid

podbízet, nabízet méně

underburn 

underburnt, -ed 

underburnt, -ed 

nedopálit, vypálit málo

undercut

undercut

undercut

podříznout, podfrézovat,

 

nabízet pod cenou

undergo

underwent

undergone

podstoupit, vydržet,  zažít

underlay

underlaid

underlaid

ležet pod, podložit, vyztužit

underpay

underpaid

underpaid

málo platit (mzdu)

understand

understood

understood

rozumět, pochopit

undertake

undertook

undertaken

ujmout se, převzít, zavázat se

undo

undid

undone

zrušit, anulovat, odčinit

unwind

unwound

unwound

odvinout, odmotat, sejmout obvaz

uphold

upheld

upheld

udržovat, potvrdit

upset [ap’set]

upset

upset

rozčílit, zkazit, převrátit, porazit

wake [weik]

woke

woken

vzbudit (se), probudit (se)

waylay 

waylaid

waylaid

(po)číhat (si), čekat v záloze

wear [we×]

wore

worn

nosit (na sobě), opotřebovat

weave [wi:v]

wove

woven

tkát, splétat, spřádat, proplétat se

wed

wed, wedded

wed, wedded

oženit se, vdát se (zast.)

weep 

wept

wept 

plakat, ronit, vlhnout, mokvat

wet

wet, wetted

wet, wetted

zamokřit, pomočit se

win

won [won]

won

vyhrát, získat, dosáhnout

wind [waind]

wound

wound

vinout (se), omotat, natáčet

withdraw

withdrew

withdrawn

stáhnout (se), odejít, vzít z oběhu

withhold

withheld

withheld

odepřít, nedat, zatajit (kniž.)

withstand

withstood

withstood

odolat, vydržet, odporovat

work

worked 

worked 

pracovat, fungovat, působit, 

wrought

wrought

vytvářet, ovlivňovat (kniž.)

wring

wrung

wrung

stisknout, zkroutit, ždímat

write

wrote

written

psát